ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 195  din  29 septembrie 2015

privind acordarea unui mandat special

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.103/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.16.569/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.17.805/2015 a Companiei Județene Apa Serv S.A. Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 16.569/2015 al Direcției juridice și relații internaționale, precum și adresele nr.171 și nr. 185/2015 ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. 5, lit.a), pct.9 şi 13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se mandatează reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Adrian Bourceanu, preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să voteze, în numele și pe seama Consiliului Județean Neamț, menținerea prețurilor și tarifelor actuale pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate de Operatorul Regional – Compania Județeană APA SERV S.A.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU