ROMÂNIA

      JUDEŢUL  NEAMŢ      

   CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                               

HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judeţul Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, precum şi ale Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr.4456/2015 privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic;

Examinând expunerea de motive nr. 15.951/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 15.951/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate şi rezultatele votului secret consemnate în procesul- verbal nr. 16.997/2016;

          Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se desemnează doamna Nistor Olga în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judeţul Neamţ.

(2) Se desemnează doamna Todiriţe Andreea în calitate de reprezentant supleant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social din Judeţul Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ:

                                             SECRETARUL  JUDEŢULUI

                               Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.195

Din 24 august 2016