HOTĂRÂRE

Nr. 196  din 25.11.2011

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 163/2011 privind aprobarea unei asocieri  cu Fundaţia Umanitară Ave Maria Piatra-Neamţ în vederea realizării  unui obiectiv de interes public judeţean

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 12.806/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei  Fundaţiei Umanitare Ave Maria Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.806/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 163/2011, în sensul suplimentării sumei alocate de la bugetul Judeţului Neamţ cu 20.000 lei, în vederea finanţării realizării împrejmuirii, a branşării la reţeaua de energie electrică şi a reţelei de apă/canal pentru centrul socio-cultural din comuna Tazlău, judeţul Neamţ.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la acordul de asociere prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 163/2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

        

                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                   Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR