ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                           

HOTĂRÂRE

Nr. 196 din 2 decembrie 2014

 

 

 

privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

           Având în vedere prevederile art. 101, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Examinând expunerea de motive nr. 16762/2014 a domnului Dan-Vasile Constantin, consilier judeţean;

Văzând rezultatul votului secret pentru alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ consemnat în procesul verbal nr. 16769din 02.12.2014 al Comisiei de validare;

În temeiul dispozitiilor art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se alege în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ domnul Constantin IACOBAN

Art.2:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Dan MANOLIU

 

 

 

 

                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                 Daniela SOROCEANU