ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 196 din  29 septembrie 2015

privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, precum şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinand expunerea de motive nr. 16.766/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 16.766/2015 al Direcţiei proiecte și programe de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(5) lit.”a” pct. 13, alin.(6) lit.”c” precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Actul adiţional nr. 2 la Acordul de Parteneriat aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 204/2009, încheiat în vederea realizării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ, prin consiliile locale respective, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se împuterniceşte domnul Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, să semneze în numele Judeţului Neamţ Actul Adiţional aprobat potrivit art. 1.

Art.3: Direcţia Proiecte și Programe de Dezvoltare Judeţeană, prin Unitatea de Implementare a Proiectelor, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 196.PDF