ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                         

HOTĂRÂRE

 

privind stabilirea unor tarife din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

Examinând expunerea de motive nr.17.073/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 1.268/2016 a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate  nr. 17.073/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       Luând act de dezbaterile si amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tarifele pentru vizitarea expoziţiei „Aurul şi Argintul Antic al României”, expoziţie organizată de Muzeul de Istorie al României, ce se va desfăşura în perioada 21 septembrie- 30 octombrie 2016 la Muzeul de Artă Piatra-Neamţ din cadrul Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Conducerea Complexului Muzeal Judeţean Neamţ va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

 

 

 

 

                   Contrasemnează:

                                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                    Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.196

Din 08 septembrie 2016