HOTĂRÂRE

Nr.197 din 25.11.2011

 

privind modificarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Neamţ referitoare la  proiectul ”Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din strada Ştefan cel Mare nr. 23, Piatra-Neamţ, pentru furnizarea unor servicii sociale”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană;

Examinând expunerea de motive nr. 14.216/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 44.129/2011 a Primăriei municipiului Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.216/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a”, pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 46/2009privind aprobarea unui parteneriat cu Municipiul Piatra-Neamţ în vederea realizării proiectului ”Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din strada Ştefan cel Mare nr. 23, Piatra-Neamţ, pentru furnizarea unor servicii sociale”, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.48/2009privind aprobarea proiectului de interes judeţean „Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din Str. Ştefan cel Mare nr. 23, Piatra Neamţ, pentru furnizarea unor servicii socialeşi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării  contribuţiei proprii a Consiliului Judeţean Neamţ cu suma de 7.334,60 lei din care 5.915,00 lei –cheltuieli neeligibile şi 1.419,60 lei-TVA, reprezentând contravaloarea a 13 stingătoare cu spumă .

(2) Direcţia generală programe şi dezvoltare rurală şi Direcţia juridică vor lua măsurile necesare în vederea încheierii actului adiţional la acordul de parteneriat dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Municipiul Piatra-Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                   Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR