ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

Nr. 197 din 2 decembrie 2014

privind desemnarea unui vicepreşedinte să exercite atribuţiile conferite de lege preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 16695/2014 a domnului Dan-Vasile Constantin, întocmită ca urmare a emiterii Ordinului Prefectului Judeţului Neamţ nr.268/2014 privind încetarea de drept a mandatului Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 16770/2014 al Comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art.72 coroborate cu cele ale art.102¹, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se desemnează domnul Constantin IACOBAN, vicepreşedinte, să exercite atribuţiile ce sunt conferite de lege preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Dan MANOLIU

 

 

 

 

            Contrasemnează

                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                  Daniela SOROCEANU