ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 197  din 29 septembrie 2015

privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare

 a localităţilor din Judeţul Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, republicată, ale Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor şi ale  art. 16 alin. (3) şi art. 21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ”ECONEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 16.462/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 16.462/2015 al Direcţiei proiecte și programe de dezvoltare județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(5) lit.”a” pct.13 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1: Se aprobă Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, să voteze, în numele Judeţului Neamţ, aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ, în forma aprobată potrivit art.1.

Art.3: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.181/2013 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU