ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                        

HOTĂRÂRE

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 120/2016 privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia „Tineretul Ortodox Român”- filiala Piatra Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 17.213/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 31/2016 a Asociaţiei „Tineretul Ortodox Român”- filiala Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 17.213/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei de management şi Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„b”, alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă modificarea perioadei de desfăşurare a evenimentului ce face obiectul Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.120/2016 privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia „Tineretul Ortodox Român” – filiala Piatra Neamţ, în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean, cu modificările şi completările ulterioare, din 23-25 septembrie 2016 în 16-18 septembrie 2016.

(2) În mod corespunzător, se modifică art.1, alin (1) din hotărârea precizată la alin.1 de mai sus, precum şi art.II- „ Obiectul asocierii” din acordul de asociere anexă la aceeaşi hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va urmări aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la acordul de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

             

  

 

 

                        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                    Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra Neamţ

Nr.197

Din 08 septembrie 2016