HOTĂRÂRE
Nr. 198 din 25 noiembrie 2013
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat interjudeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 14337/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 16375/2013 a Consiliului Judeţean Iaşi;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 14337/2013 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă încheierea de către Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, a unui acord de parteneriat cu Judeţul Bacău, Judeţul Iaşi şi Judeţul Vaslui, prin consiliile judeţene ale acestora, în vederea implementării de investiţii teritoriale integrate şi a unor proiecte plasate sub responsabilitatea societăţii, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2: Se alocă suma de 41.850 lei ( echivalentul a 9.300 euro inclusiv TVA, la cursul de 1 euro= 4,5 lei), reprezentând cota parte ce revine Consiliului Judeţean Neamţ pentru contractarea serviciilor de elaborare a Strategiei Intersectoriale de Dezvoltare Teritorială Integrată 2014-2020.
Art.3: (1) Se împuterniceşte domnul Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ să semneze, în numele şi pentru Judeţul Neamţ, acordul de parteneriat prevăzut la art.1.
(2) Se desemnează doamna Anca Afloarei ca responsabil din partea Consiliului Judeţean Neamţ pentru formalităţile de constituire a asociaţiei, de elaborare a strategiei şi a portofoliului de proiecte.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

VICEPREŞEDINTE
Emilia ARCAN

 

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 198.PDF