ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                              

HOTĂRÂRE

Nr. 198 din 2 decembrie 2014

privind delegarea unui consilier judeţean care să îndeplinească temporar atribuţiile de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 16696/2014 a domnului Dan-Vasile Constantin, consilier judeţean;

Văzând rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 16771/2014 al Comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art.72 coroborate cu cele ale art.102¹, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se deleagă doamna Emilia ARCAN, consilier judeţean, să îndeplinească temporar atribuţiile de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, pe perioada în care domnul Constantin IACOBANexercită atribuţiile ce sunt conferite de lege preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

 

 

            Contrasemnează

                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                   Daniela SOROCEANU