ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                          

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea suplimentării numărului de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.17.052/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.10.506/2016 a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei;

Văzând raportul de specialitate nr.17.052/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. b) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă suplimentarea numărului de posturi finanţate de la bugetul de stat pentru personalul neclerical aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, la nivelul judeţului Neamţ, cu 4 posturi, pentru Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, câte unul pentru Protopopiatele Piatra Neamţ, Tîrgu Neamţ, Roznov şi Ceahlău.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va dispune măsurile necesare comunicării prezentei hotărâri Secretariatului de Stat pentru Culte, în vederea finanţării acestora din bugetul de stat.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

       

 

 

                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                          Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.198

Din 08 septembrie 2016