HOTĂRÂRE

                                                   Nr.199  din 7.12. 2011

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ, pe anul 2011

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 precum şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.635/2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011;

Examinând expunerea de motive nr. 14.628/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 14.628/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe, adresele nr. 388.882, 594.129 şi 594.581/2011 ale Ministerului Finanţelor Publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se rectifică bugetul local, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2011, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se rectifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2011, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se modifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2011, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.4: Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, anexele nr.1, 2 şi 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 23/2011 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ, pe anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5: (1) Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

                    

                                            Contrasemnează

                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                              Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR

 

 

 

Anexe

  • anexa 1.xls

  • anexa 2.xls

  • anexa 3.xls