HOTĂRÂRE

Nr. 199 din 25 noiembrie 2013
privind numirea unei comisii de negociere în vederea cumpărării unor terenuri

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art.5, alin.(1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 14.371/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judetean Neamt;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.371/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art. 97 şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se constituie comisia de negociere a preţurilor de cumpărare a terenurilor din zona captării de apă Preuteşti, în următoarea componenţă:
1. domnul Vasile Nica;
2. domnul Mircea Pintilie;
3. domnul Ciprian- Constantin Şerban.
(2) Datele de identificare ale suprafeţelor de teren de la alin. (1) sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Secretariatul tehnic al comisiei va fi asigurat de către domnul Dan-Virgil Catzaiti, inspector în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

VICEPREŞEDINTE
Emilia ARCAN

 

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 199.PDF