ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                  

HOTĂRÂRE

Nr. 199 din 2 decembrie 2014

pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 12.825/2014 a preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data aprobării, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, orice prevedere contrară.

Art.3:Direcţia generală buget finanţe şi Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

                                                                 

 CONTRASEMNEAZĂ:

                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                    Daniela SOROCEANU