HOTĂRÂRE

Nr. 2 din 22.01.2010

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 71/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.35/2002, modificată și aprobată prin Legea nr. 673/2002;

Examinând expunerea de motive nr. 33/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 33/2010 al Direcției juridice, precum și raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

In temeiul prevederilor art.98 coroborate cu cele ale art. 54 și ale art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică anexa nr. 2- ”Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură” la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 71/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii în componența acestei comisii a domnului Iorgu Cristian Liciu cu doamna Viorica Preda.

Art.2: Secretarul judetului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor și autorităților interesate, prin intermediul Serviciului secretariat.

 

PREŞEDINTE,

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                                Contrasemnează:

                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,

Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR