HOTĂRÂRE

Nr. 2 din 16.01.2012

 

privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2011

 

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 343/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 343/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă utilizarea sumei de 5.122.181,87 lei, din excedentul bugetului local pe anul 2011, pentru acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2011.

Art.2: Se aprobă utilizarea sumei de 3.500 mii lei, din excedentul bugetului local pe anul 2011, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2012.

Art.3: (1)Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Cristina MITITELU