HOTĂRÂRE
Nr. 2 din 16.01. 2013
privind constatarea încetării de drept a unor mandate de consilier judeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 75/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiilor domnului Dorinel Ursărescu, înregistrată cu nr. 1/2013, respectiv a domnului Ionel Arsene, înregistrată cu nr. 25/2013;
Văzând referatul constatator nr. 75/2013, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dorinel Ursărescu.
(2) Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la alin. (1).
Art.2: (1) Ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Ionel Arsene.
(2) Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la alin. (1).
Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.
PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU