ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

 CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                  

HOTĂRÂRE

Nr. 2 din 30 ianuarie 2014

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Înlocuire şarpantă şi învelitoare Pavilion B – corp 3 -Centrul Militar Judeţean Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 497/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliulu Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 497/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se aprobă documentaţia tehnico-economică aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean ”Înlocuire şarpantă şi învelitoare Pavilion B – corp 3 – Centrul Militar Judeţean Neamţ” în valoare totală estimată de 155.620 lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 136.790 lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

 Contrasemnează:

                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                         Daniela SOROCEANU