ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                      

HOTĂRÂRE

Nr. 2 din 29 ianuarie 2015

pentru soluţionarea plângerii prealabile introdusă împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.204/2014 privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Vasile Pruteanu

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ; 

Examinând expunerea de motive nr. 551/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza plângerii prealabile depuse de domnul Vasile Pruteanu, înregistrată cu nr. 18666/30.12.2014;

Văzând raportul de specialitate nr. 551/2015 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, adresa nr. 15920/2015 a Instituţiei Prefectului Judeţului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

     În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se respinge, ca neîntemeiată, plângerea prealabilă depusă de domnul Vasile Pruteanu, prin Cabinet Avocat Vlad Amalia, împotriva Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 204/12.12.2014 privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Vasile Pruteanu.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

     Contrasemnează:

                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

 Daniela SOROCEANU