HOTĂRÂRE

Nr. 20 din 22.01.2010

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Refacerea arealului protejat din masivul Ceahlău prin consolidarea versanţilor pe sectorul de drum judeţean DJ 155F Durău-Izvorul Muntelui km 12+000-32+000”

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr.406/2009 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi;

Examinând expunerea de motive nr.164/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele  al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 164/2010 al Direcției Administrare Drumuri Judeţene, Investiţii, Alimentări cu Apă, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Refacerea arealului protejat din masivul Ceahlău prin consolidarea versanţilor pe sectorul de drum judeţean DJ 155F Durău-Izvorul Muntelui km 12+000-32+000”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului Secretariat.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                                                  Contrasemnează

                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR