HOTĂRÂRE

 

Nr. 20 din  10.02.2011

 

privind aprobarea unei convenţii de colaborare

 

 

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

 

Examinând expunerea de motive nr. 660/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

 

Văzând raportul de specialitate comun nr. 660/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, adresa nr. 1.241/2011 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Art.1: Se aprobă convenţia de colaborare dintre Consiliul Judeţean Neamţ,  Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin Direcţia Generală Protecţia Copilului,  şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, în vederea implementării proiectului ”Creşterea capacităţii autorităţilor publice locale din România în vederea sprijinirii copiilor cu dizabilităţi în cadrul propriilor familii”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

  Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

 

Vasile PRUTEANU

 

            

 

 

 

                                  

 

                 CONTRASEMNEAZĂ:

 

                                                   SECRETARUL  JUDEŢULUI

 

                                  Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR