HOTĂRÂRE
Nr. 20 din 1.02.2013
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007 privind participarea judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

Consiliul Judeţean Neamţ
Având în vedere prevederile Actului constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinand expunerea de motive nr. 1263/2013 a domnului Gabriel- Lucian Vişan, consilier judeţean;
În temeiul dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 91 alin.(5) lit.”a” pct. 13, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1: Se modifică art. 4 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Constantin Sandu cu domnul Adrian BOURCEANU ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”.
Art. 2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

p.PREŞEDINTE
VICEPREŞEDINTE
Emilia ARCAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU