ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                                    

HOTĂRÂRE

Nr. 20 din  31 martie 2014

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 146/2012 privind înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii/intervenţiei/monitorizării cazurilor  de exploatare prin muncă a copilului

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr.867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii şi ale Hotărârii Guvernului nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;

Examinând expunerea de motive nr. 2.538/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 4.824/2014 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 2.538/2014 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

           În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5),  lit. ”a”, pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 146/2012 privind înfiinţarea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii/intervenţiei/monitorizării cazurilor  de exploatare prin muncă a copilului, după cum urmează:

 1. Se modifică denumirea Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii/intervenţiei/monitorizării cazurilor  de exploatare prin muncă a copilului, aceasta urmând să funcţioneze sub denumirea „Echipa Intersectorială Locală Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului”.

         2. Se extinde obiectul de activitate a echipei organizate potrivit punctului 1 asupra tuturor formelor de violenţă asupra copilului şi violenţă în familie.

      3. Se completează componenţa Echipei Intersectoriale Locale Neamţ în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi a violenţei asupra copilului, cu următoarele persoane:

– domnul Ştefan-Emilian Dragoş – maior, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Neamţ;

  – doamna Ana-Camelia Găină-Romila – şef serviciu delegat, Serviciul de Probaţiune Neamţ;

  – doamna Mihaela Frăsilă – Fundaţia ”Columna” Piatra Neamţ (Centrul de consiliere şi informare pentru persoane victime ale violenţei în familie).

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

             Contrasemnează

 SECRETARUL JUDEŢULUI

       Daniela SOROCEANU