ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                 

HOTĂRÂRE

Nr. 20 din 29 ianuarie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 82/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comitetelor directoare ale centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 4/2007;

Examinând expunerea de motive nr.984/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 984/2015 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 1.501/2015;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează domnul Lucian-Ioan Pascariu ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului Director al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 82/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comitetelor directoare ale centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările ulterioare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                       Daniela SOROCEANU