HOTĂRÂRE

Nr.200 din 7.12.2011

privind numirea preşedintelui comisiei de concurs şi al comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager din spitalele publice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr. 293/2010;

Examinând expunerea de motive nr. 14630/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 14630/2011 al Biroului Resurse Umane, Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Valerică Frăţilă, în calitate de preşedinte al comisiei de concurs organizat în vederea ocupării funcţiei de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.

Art.2: Se desemnează domnul Aldo Pellegrini, în calitate de preşedinte al comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.

  Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

                                                                  p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE               

           

                   

                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                 Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR