ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 200 din 2  decembrie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu Fundaţia Solidaritate şi Speranţă- Filiala Săvineşti în vederea finanţării unui proiect de interes public judeţean

                                                                                                                                        

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.14623/2014 a doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 716/2014 a Fundaţiei Solidaritate şi Speranţă- filiala Săvineşti;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 14623/2014 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Fundaţia Solidaritate şi Speranţă- filiala Săvineşti, în vederea organizării „Târgului Solidarităţii Sociale”, acţiune de interes judeţean care se va desfăşura în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, la data de 5 decembrie 2014.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 5.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Fundaţia Solidaritate şi Speranţă- filiala Săvineşti, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                    Daniela SOROCEANU