HOTĂRÂRE

Nr. 201 din 7.12.2011

privind detaşarea unei persoane pe funcţia de manager interimar al

Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            Examinând expunerea de motive nr. 14629/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului  Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate nr. 14629/2011 al Biroului Resurse Umane, acordul domnului Lucian-Daniel Ciobotaru, precum şi raportul de avizare al Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.e) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Începând cu data de 8 decembrie 2011, se aprobă detaşarea domnului Lucian- Daniel Ciobotaru, în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra- Neamţ, până la ocuparea funcției prin concurs, dar nu mai târziu de data de 1 februarie 2012.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Mircea PINTILIE

                                        Contrasemnează

                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                          Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR