HOTĂRÂRE
Nr.201 din 5 decembrie 2013
privind desemnarea unor persoane

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 4/2007, ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat, ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Actului constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara URBTRANS, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale şi ale Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 15.311 /2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.16.504, 16.505, 16.507, 16.508, 16.509, 16.510 şi 16.511/2013 ale Instituţiei Prefectului- Judeţul Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 15.311/2013 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, Decizia nr. 10/2013 a Autorităţii Rutiere Române- Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 15.797/2013;
Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în timpul şedinţei plenului;
În temeiul dispoziţiilor art. 13, art. 91, alin.(1), lit. d, art. 92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 138/19.08.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 82/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comitetelor directoare ale centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ.
(2) Se desemnează domnul Alexandru Mihai ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comitetului director al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni.
Art.2: (1) Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 139/19.08.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 85/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor de cultură de interes judeţean.
(2) Se desemnează domnul Vasile Pruteanu ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Bibliotecii Judeţene „G.T. Kirileanu” Neamţ.
Art.3: (1) Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 150/26.09.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 83/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ.
(2) Se desemnează domnul Vasile- Ştefănuţ Ploscaru ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ.
Art.4: (1) Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 152/26.09.2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean.
(2) Se desemnează domnul Alexandru Mihai pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL S.A. Neamţ.
(3)Se desemnează domnul Adrian Smarandei şi domnul Constantin- Cristian Tapalagă pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale DRUPO Neamţ S.A.
(4) Se desemnează domnul Ciprian- Constantin Șerban pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Judeţene APASERV S.A Neamţ.
(5) În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1, 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5: (1) Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.165/2013 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS.
(2) Se desemnează domnul Gheorghe Vasiloiu ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară URBTRANS.
(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.118/2007.
Art.6: (1) Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 166/2013 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională.
(2) Se desemnează domnul Dan-Vasile Constantin ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională, constituită la nivelul judeţului Neamţ.
Art.7: (1) Se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 170/2013 privind constituirea comisiei paritare din domeniul serviciilor de transport rutier public de persoane, prin curse regulate pe traseele din judeţul Neamţ.
(2) Se constituie Comisia paritară constituită în domeniul serviciilor de transport rutier public de persoane, prin curse regulate, pe traseele judeţului Neamţ, în următoarea componenţă:
– Tudorel RADU, reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;
– Dumitru ACATRINEI, reprezentantul Autorităţii Rutiere Române- Agenţia Neamţ.
(3) În caz de imposibilitate de exercitare a atribuţiilor, reprezentanţii desemnaţi potrivit alin. (2) vor fi supliniţi de următoarele persoane:
– Constantin IACOBAN, reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ;
– Nicoleta –Elena COZMA, reprezentantul Autorităţii Rutiere Române- Agenţia Neamţ.
Art.8: Se abrogă art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 18/2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean.
Art.9: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.
PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ
                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ:
                                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI
                                                                                                      Daniela SOROCEANU