ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 201 din 2 decembrie 2014

privind însuşirea Strategiei Judeţene Antidrog Neamţ pentru perioada 2014-2020 şi a Planului Antidrog Local pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog în perioada 2014-2016

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Avand in vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.784/2013 privind aprobarea Strategiei Nationale Antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune în perioada 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Nationale Antidrog 2013-2020, ale Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioareşi ale Hotărârii Guvernului nr.461/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog;

Examinând expunerea de motive nr. 15.775/2014 a doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.3.261.105/2014 a Agenţiei Naţionale Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 15.775/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, Ordinul Instituţiei Prefectului – Judeţul Neamţ nr.164/2014 privind aprobarea Strategiei antidrog la nivelul judeţului Neamţ pentru perioada 2014-2020 şi a Planului de acţiune local, pentru implementarea Strategiei, în perioada 2014-2016, Dispoziţia Directorului Agenţiei Naţionale Antidrog nr. 67/1/2014, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.5, lit. „a”, pct.1, 2, 3 şi 7 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se însuşeşte Strategia Judeţeană Antidrog Neamţ pentru perioada 2014-2020, în forma prevăzută în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se însuşeştePlanul Antidrog Local pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog în perioada 2014-2016, în forma prevăzută în anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ vor asigura monitorizarea şi aducerea la îndeplinire a documentelor aprobate potrivit art.1 şi art.2.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

                                      CONTRASEMNEAZĂ

                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

     Daniela SOROCEANU