ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 201  din 29 septembrie 2015

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice aferente unor obiective de investiţii de interes judeţean

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.16.657/2015 a domnului Dan Manoliu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.16.657/2015 al Direcţiei investiții, transporturi și infrastructură județeană şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (DALI) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean „Modernizare drum județean DJ 280 limită județul Iași -Bîra, km 21+000- 21+830”, în valoare totală de 2.009,067 mii lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 1.706,722 mii lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentaţia tehnico-economică (DALI) aferentă obiectivului de investiţii de interes judeţean „Modernizare drum județean DJ 159 Bucium – Valea Ursului, km 39+712- 40+800”, în valoare totală de 3.896,137 mii lei (inclusiv T.V.A.) din care construcţii-montaj în sumă de 3.309,807 mii lei (inclusiv T.V.A.), conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3:  Direcţia investiții, transporturi și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.  

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 201.PDF