ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea reducerii capacităţii de cazare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi;

Examinând expunerea de motive nr. 16.589/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.2.441/2016 a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni;

Văzând raportul de specialitate nr. 16.589/2016 al Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. „a”, pct.2 şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă reducerea capacităţii de cazare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni de la 205 locuri la 170 locuri.

Art.2: (1) La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă, în mod corespunzător, orice dispoziţie contrară.

(2) Direcţia de management şi Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea Monitorului Oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

                                                

              

 

                  CONTRASEMNEAZĂ:

                                             SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                             Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamţ

Nr.201

Din 08 septembrie 2016