HOTĂRÂRE

Nr.202 din 7.12.2011

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 14.654/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.14.654/2011 al Biroului Resurse Umane, avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 920.573/2011, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(2) lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ prevăzute în anexele 1a) şi 1b) la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor 1a şi 1b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1)Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15 decembrie 2011.

           (2) În mod corespunzător, se abrogă orice prevedere contrară.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE,

Mircea PINTILIE

                      Contrasemnează

                                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                        Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR