HOTĂRÂRE

Nr.202 din 5 decembrie 2013
privind aprobarea unei asocieri cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;
Examinând expunerea de motive nr. 14.949/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 2.199/2013 a Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Neamţ;
Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamţ, în vederea finanţării cu suma de 30.000 lei a unei acţiuni de interes public judeţean ce constă în premierea celor mai buni sportivi, tehnicieni şi antrenori din judeţul Neamţ, în anul 2013, premiere ce va avea loc la data de 13 decembrie 2013.
(2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 202.PDF