ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                

HOTĂRÂRE

Nr. 202 din 2 decembrie 2014

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014

 

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.16.654/2014 a preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. N.B./9291/2014 a Ministerului Sănătăţii şi nr.72.903/2014 a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi a Hotărârii nr. 3801/2014 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale;

Văzând raportul de specialitate nr. 16.654/2014 al Direcţiei Generale Buget-Finanţe, precum şi rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă majorarea Fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale cu suma de 54.000 lei, prin diminuarea altor prevederi bugetare care nu mai sunt necesare până la finele anului 2014.

(2)Se aprobă utilizarea sumei prevăzute la alin.1 pentru asigurarea cheltuielilor de personal pentru unele unităţi de subordonare judeţeană.

Art.2: Se rectifică bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2014, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se rectifică bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se modifică Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2014, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se modifică numărul de personal permanent şi temporar şi fondul salariilor de bază pe anul 2014, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă majorarea bugetului împrumuturilor/creditelor interne pe anul 2014 cu suma de 12.500 mii lei, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

Art.8: Direcţia generală buget finanţe, Direcţia generală de dezvoltare Judeţeană şi unităţile subordonate vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.9:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

                                                        

                    

 

 

 

 

 

                          Contrasemnează

                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                         Daniela SOROCEANU