ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 202  din 29 septembrie 2015

privind acordarea unei sume din bugetul propriu al Județului Neamț Comunei Tazlău pentru implementarea unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile

 

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015;

Examinând expunerea de motive nr. 15.669/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1095/2015 a primarului Comunei Tazlău;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 15.669/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă acordarea sumei de 31 mii lei din bugetul Județului Neamț pe anul 2015 Comunei Tazlău, județul Neamț, pentru achitarea unor cheltuieli neeligibile în vederea implementării proiectului „Renovare sediu primărie – corp B, în comuna Tazlău, județul Neamț”.

Art.2: (1) Comuna Tazlău are obligația de a prezenta documente justificative, în forma și conținutul solicitate de Direcția Generală Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, din care să rezulte modul de cheltuire a sumei alocate potrivit art.1, până la data de 31 decembrie 2015.

(2) În situația neutilizării sumei prevăzute la art.1 conform destinației stabilite, aceasta va fi returnată bugetului Județului Neamț, în termen de 5 zile de la solicitarea scrisă a Consiliului Județean Neamț.

Art.3: Direcţia Generală Buget Finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU