ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                     

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri referitoare la centrele rezidenţiale pentru persoanele adulte cu dizabilităţi din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.17.746/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 17.746/2016 al Direcţiei de management şi al Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.2, lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Începând cu data de 1.10.2016, centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi se reorganizează prin preluarea acestora în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, ca unităţi cu personalitate juridică.

Art.2: Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, conform anexelor nr.1a – 1c care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.3: Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, conform anexelor nr.2a – 2c care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Tîrgu-Neamţ, conform anexelor nr.3a – 3c care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, conform anexelor nr.4a – 4c care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni, conform anexelor nr.5a – 5c care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: Se aprobă organigrama, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni, conform anexelor nr.6a – 6c care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 octombrie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă, în mod corespunzător, orice dispoziţie contrară.

Art.9: Direcţia de management, precum şi conducerea centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.10: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

 

 

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                                                            SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                        Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

Piatra Neamţ

Nr.202

Din 08 septembrie 2016