HOTĂRÂRE

Nr.203 din 21.12.2011

privind stabilirea taxelor, tarifelor şi a amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, valabile pentru anul fiscal 2012

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 13.434/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 13.434/2011 al Direcţiei Generale Buget-Finanţe precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, din competenţa de autorizare a Consiliului Judeţean Neamţ, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 1.

Art.2: Se aprobă taxele pentru eliberarea acordurilor prealabile şi autorizaţiilor privind amplasarea şi execuţia unor lucrări în zona drumurilor judeţene, în cuantumul prevăzut în anexa nr.2.

            Art.3: Se aprobă tarifele pentru depăşirea limitelor maxime admise de greutate şi/sau gabarit, de către autovehiculele înmatriculate în România, care circulă pe drumurile judeţene aflate în  administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu anexa nr.3.

            Art.4: Se aprobă tarifele pentru închirierea suprafeţelor din zona drumurilor judeţene, în conformitate cu anexa nr. 4.

Art.5: Se aprobă tarifele pentru eliberarea datelor de recensământ general de circulaţie pe drumurile judeţene, în conformitate cu anexa nr. 5.

Art.6: Se aprobă taxele pentru unele servicii efectuate de Biblioteca Judeţeană “G.T. Kirileanu”, în conformitate cu anexa nr.6.

            Art.7: Se aprobă taxele percepute pentru vizitarea muzeelor şi caselor memoriale din structura Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi tarife pentru materiale de promovare a turismului în Judeţul Neamţ, în conformitate cu anexa nr.7.

            Art.8: Se aprobă tarifele pentru biletele de intrare la spectacolele Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, în conformitate cu anexa nr.8.

            Art.9: Se aprobă taxele şi tarifele percepute de Centrul pentru Cultură şi Arte “Carmen Saeculare” Piatra-Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 9.

            Art.10: Se aprobă taxele speciale şi amenzile contravenţionale din competenţa Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional “Ceahlău”, în cuantumurile prevăzute în anexa nr. 10.

            Art.11: Se aprobă taxele speciale din competenţa Serviciului Public SALVAMONT Neamţ , în conformitate cu anexa nr. 11.

            Art.12: Se aprobă taxele percepute pentru copierea unor acte, precum şi pentru eliberarea de certificate, copii, extrase după documentele aflate în arhiva Consiliului Judeţean Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 12.

Art.13: Se aprobă tarifele pentru închirierea unor bunuri din patrimoniul Judeţului Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 13.

Art.14: Se aprobă tarifele pentru prestaţiile specifice în activitatea de eliberare a licenţei de traseu pentru curse regulate speciale, în conformitate cu anexa nr. 14.

Art.15: Se aprobă tarifele pentru exercitarea dreptului de acces din zona drumurilor judeţene pentru furnizorii de rețele de comunicații electronice, în conformitate cu anexa nr. 15.

Art.16: Se aprobă taxele percepute de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Neamţ , în conformitate cu anexa nr. 16.

Art.17: Se aprobă tarifele percepute de Camera Agricolă Judeţeană Neamţ, în conformitate cu anexa nr. 17.

            Art.18: Taxele şi tarifele prevăzute în anexele nr. 1-17 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012 şi sunt valabile pentru anul fiscal 2012.

            Art.19: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial, precum şi publicarea acesteia în Monitorul Oficial al Judeţului.

 

                                                       P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

            Mircea PINTILIE

 

 

             Contrasemnează:

                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                               Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR