HOTĂRÂRE
Nr.203 din 5 decembrie 2013
privind asocierea Judeţului Neamţ cu Asociaţia Club Sportiv ”CEAHLĂUL 05”
Piatra- Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;
Examinând expunerea de motive nr. 14877/2013 a domnului Gheorghe Vasiloiu, consilier judeţean, întocmită în baza solicitării nr. 1.035/2013 a Asociaţiei Club Sportiv ”CEAHLĂUL 05” Piatra- Neamţ;
Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Asociaţia Club Sportiv ”CEAHLĂUL 05” Piatra- Neamţ, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes judeţean.
(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, în vederea realizării activităţilor de interes judeţean, în cuantum de 100.000 lei pentru perioada 6-31 decembrie 2013 şi 90.000 lei/lună pentru perioada 1.01.2014- 30.06.2015.
(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Asociaţia Club Sportiv ”CEAHLĂUL 05” Piatra- Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 203.PDF