ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                             

HOTĂRÂRE

Nr. 203 din 2 decembrie 2014

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic judeţean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 16265/2014 a domnului Vasile-Ştefănuţ Ploscaru, consilier judeţean întocmită în baza solicitărilor nr. 1241, 1242, 1243,1244, 1245, 1246, 1247 şi 1248/2014 ale operatorului de transport S.C PRISTYL S.R.L.;

 Văzând raportul de specialitate nr. 16.265/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, avizele nr.3301,3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307 şi 3308/2014 ale  Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială Neamţ;

   În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.”c”, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea unor licenţe de traseu pentru transportul public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală de dezvoltare judeţeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

                                                   Constantin IACOBAN                                                                                      

                                                                                   Contrasemnează

                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                        Daniela SOROCEANU

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 203.PDF