HOTĂRÂRE

Nr.204 din 21.12.2011

privind luarea unor măsuri referitoare la unele bunuri aflate în patrimoniul Judeţului Neamţ

 

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare şi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.13.144/2009 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamţ” şi Compania Judeţeană ”Apa Serv” S.A. Neamţ;

 Examinând expunerea de motive nr. 14.578/2011 a domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.26.387/2011 a Companiei Judeţene ”Apa Serv” S.A. Neamţ;

 Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.578/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe, al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.”c ”şi alin.(4), lit.(a), precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1: Se aprobă înscrierea în Lista- inventar care cuprinde bunurile ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, la capitolul ”Alimentare cu apă şi canalizare zona Piatra-Neamţ”, a bunurilor realizate în cadrul programului ISPA 2002 RO 16 P PE 023 ”Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi a staţiei de epurare în municipiul Piatra-Neamţ”, cu datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă concesionarea directă a bunurilor prevăzute la art.1 Companiei Judeţene ”Apa Serv” S.A. Neamţ, respectiv suplimentarea listei conţinând bunurile de retur aferente contractului de delegare a gestiunii.

Art.3: Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Neamţ” în vederea încheierii actul adiţional la contractul de delegare a gestiunii.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

             Mircea PINTILIE

 

 

                        Contrasemnează:

                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                        Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR