HOTĂRÂRE
Nr. 204 din 5 decembrie 2013
privind asocierea Judeţului Neamţ cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 15432/2013 a domnului Dan-Vasile Constantin, consilier judeţean, întocmită în baza solicitării Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ nr. 12977/2013;
Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.5, lit.”a”, pct.1, alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1:(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea organizării manifestării ”Gala performanţei şi inovaţiei în educaţie”, ce va avea loc la data de 19 decembrie 2013.
(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 30.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin. (1).
(3)Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.
(2)Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 204.PDF