ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE

Nr. 204  din 12 decembrie 2014

privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Vasile Pruteanu

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr. 17553/2014 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza Raportului de evaluare nr. 122769/G/II/28.11.2011 al Agenţiei Naţionale de Integritate, rămas definitiv prin Decizia nr. 7567/2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;

Văzând referatul constatator nr. 17553/2014, precum şi adresele nr. 19887/G/II/9.05.2014, nr. 29831/G/II/17.07.2014 şi nr. 32747/G/II/6.08.2014 ale Agenţiei Naţionale de Integritate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Vasile Pruteanu, ca urmare a constatării unei situaţii de conflict de interese .

Art.2: Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la art. 1.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

                                                                                                                       Contrasemnează:

                                                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                   Daniela SOROCEANU