ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 204 din 29 septembrie 2015

privind desemnarea și validarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr. 13.417/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 13.417/2015 al Direcției juridice și relații internaționale,  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum  şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 17049/2015;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Ia act de încetarea calității de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ a doamnei Iulia Șerban, ca efect al încetării mandatului său de consilier județean, urmare demisiei.

Art.2: (1) Se desemnează domnul Ion Sava, consilier județean, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ.

(2) Domnul Ion Sava se validează ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ.

Art.3: În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 76/2012 privind desemnarea unor consilieri județeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, precum și  Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2012 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU