HOTĂRÂRE
Nr. 205 din 5 decembrie 2013
privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia Children Forever Piatra Neamţ în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 15521/2013 a doamnei Iulia Şerban, consilier judeţean, întocmită în baza solicitării nr.120/2013 a Asociaţiei Children Forever Piatra-Neamţ;
Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia Children Forever Piatra-Neamţ, în vederea organizării celei de-a IV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Muzică pentru Copii şi Tineret ”Cântec de Stea” 2013, care va avea loc în perioada 6-8 decembrie 2013, în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.
(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 10.000 lei.
(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia Children Forever Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 205.PDF