ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN              

HOTĂRÂRE

Nr. 205 din 12 decembrie 2014

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 15 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, modificată şi aprobată prin Legea nr. 673/2002;

Examinând expunerea de motive nr.17080/2014 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei acestuia înregistrată sub nr. 16846/2014;

Văzând raportul de specialitate nr.17080/2014 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 54 coroborate cu cele ale art.98 şi ale art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică anexa nr.1 „Comisia buget, dezvoltare economico-socială şi administrarea patrimoniului judeţului” la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 74/2012, în sensul înlocuirii în componenţa acestei comisii a domnului Constantin Iacoban cu domnul Costache Lupu.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

    PREŞEDINTE

                                                         Constantin IACOBAN

 

 

 

                                                      Contrasemnează

                              SECRETARUL JUDEŢULUI

 Daniela SOROCEANU