ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 205  din 29 septembrie 2015

privind exercitarea temporară a funcției publice de conducere vacante de director executiv al Camerei Agricole Județene Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

Examinând expunerea de motive nr. 15.309/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 15.309/2015 al Serviciului resurse umane, avizul nr. 37.386/2015 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum  şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 17.050/2015;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit.„e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă exercitarea cu caracter temporar a funcției de conducere de director executiv al Camerei Agricole Județene Neamț, prin promovarea temporară a domnului Andi Grecu, consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Elaborare, Implementare și Evaluare Proiecte al Camerei Agricole Județene Neamț, pentru perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2015.

(2) Pe perioada exercitării temporare a funcţiei publice de conducere de director executiv, domnul Andi Grecu va beneficia de salariul de bază corespunzător acesteia, respectiv 3.602 lei.

(3) Atribuţiile specifice funcţiei sunt cuprinse în fişa postului, prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Serviciul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 205.PDF