ROMÂNIA

          JUDEŢUL  NEAMŢ

        CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                   

    HOTĂRÂRE

 

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 16.769/2016 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 16.769/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr.17.930/2016 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului  Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ, următoarele persoane:

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ:

o      Puşcaşu Neculai;

o      Grigoraş Gheorghe;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman:

o      Manoliu Dan;

o      Isciuc Mihaela-Elena;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu- Neamţ:

o      Nica Vasile;

                la Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare:

o      Ciubotaru Mădălina-Veronica;

o      Banu Gabriela.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

PREŞEDINTE

 Ionel ARSENE

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ:

                                                        SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                     Daniela SOROCEANU

Piatra Neamţ

Nr.205

Din 08 septembrie 2016