HOTĂRÂRE

Nr. 206 din 21.12.2011

privind modificarea unor organigrame şi state de funcţii

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ nr.252/2011, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, ale Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.7/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2011, ale Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 15.103/2011 a domnului Mircea Pintilie,  vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 2.435/2011 a Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, nr.397 şi 400/2011 ale Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău, nr.5.419/2011 a Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor  Neamţ şi nr.26.703/2011 a Spitalului Judeţean de urgenţă Piatra-Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate nr. 15.103/2011 al Biroului Resurse Umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2010- anexele nr. 6a şi 6b, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 1a şi 1b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 61/2010- anexele nr. 6a şi 6b, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexelor nr. 2a şi 2b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010- anexele  nr. 5a şi 5b, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul desfiinţării postului vacant de îngrijitor, studii generale, personal contractual, poziţia nr.22 din statul de funcţii.

Art.4: Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ prevăzute în anexele 1a) şi 1b) la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul trecerii unui post de inspector de specialitate, studii superioare, gradul profesional II, de la Serviciul Programe Europene al Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană la Serviciul Patrimoniu al Direcţiei Generale Buget-Finanţe.

Art.5: Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.68/2011- anexele nr. 1 şi 2, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

I) Promovări în funcţie prin transformarea posturilor:

       Compartimentul Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice, nr. crt. XI: un post de medic rezident anul II, studii superioare, poz. nr. 3 se transformă în medic rezident anul III, studii superioare;

       Compartimentul Nefrologie, nr. crt. XII: un post de medic rezident anul II, studii superioare, poz. nr. 2 se transformă în medic rezident anul III, studii superioare;

       Secţia Reumatologie – Laboratorul Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie, nr. crt. XIII.1: un post de medic rezident anul I, studii superioare, poz. nr. 2 se transformă în medic rezident anul II, studii superioare;

       Secţia Cardiologie, nr. crt. XV: un post de medic rezident anul II, studii superioare, poz. nr. 9 se transformă în medic rezident anul III, studii superioare;

       Secţia Pediatrie, nr. crt. XVI: un post de medic rezident anul II, studii superioare, poz. nr. 12 se transformă în medic rezident anul III, studii superioare;

       Secţia Neurologie, nr. crt. XVII: un post de medic rezident anul II, studii superioare, poz. nr. 8 se transformă în medic rezident anul III, studii superioare;

       Unitatea de Primiri Urgenţe, nr. crt. XXIII: două posturi de medic rezident anul II, studii superioare, poz. nr. 19, 20 se transformă în două posturi de medic rezident anul III, studii superioare, iar un post de asistent medical principal, studii postliceale, poz. nr. 22 se transformă în asistent medical, studii superioare;

       Secţia Chirurgie Generală, nr. crt. XXVIII: un post de medic rezident anul II, studii superioare, poz. nr. 12 se transformă în medic rezident anul III, studii superioare, iar un post de asistent medical principal, studii postliceale, poz. nr. 18 se transformă în asistent medical, studii superioare;

       Secţia Obstetrică Ginecologie, nr. crt. XXXI: postul de asistent medical şef, studii postliceale, poz. nr. 2 se transformă în asistent medical şef, studii superioare;

       Secţia Neonatologie, nr. crt. XXXII: un post de medic rezident anul II, studii superioare, poz. nr. 7 se transformă în medic rezident anul III, studii superioare;

       Laboratorul de Radiologie şi Imagistică Medicală, nr. crt. XLIV: un post de medic rezident anul II, studii superioare, poz. nr. 13 se transformă în medic rezident anul III, studii superioare;

II) Trecerea unui post vacant de asistent medical principal, studii postliceale, poz. nr. 5 de la Compartimentul Nefrologie, nr. crt. XII la Secţia Cardiologie, nr. crt. XV, respectiv trecerea unui post de asistent medical, studii postliceale, poz. nr. 35 de la Secţia Cardiologie la Compartimentul Nefrologie.

Art.6: Se aprobă trecerea unui post de personal contractual, studii superioare, gradul IA de la Centrul judeţean ”Columna” pentru victime ale violenţei domestice din judeţul Neamţ la Serviciul asistenţă şi management de caz pentru copilul aflat în plasament la asistenţii maternali profesionişti din cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, cu modificarea în mod corespunzător a organigramei şi statului de funcţii aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 34/2010, anexele 1a, 1a8, 1b1 şi 1b9, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.7: Modificările prevăzute la art.1, 2 şi 5 sunt valabile sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.8: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2012, cu excepţia prevederilor art.2 care urmează a intra în vigoare începând cu data de 01 februarie 2012.

Art.9: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

P.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

                                                             Mircea PINTILIE

 

    Contrasemnează

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                               Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR